חוק עובדים זרים התשנ"א 1991

(תיקון: תש"ס, תשס"ה) פרק א’: הגדרות (תיקון: תש"ס) 1. הגדרות (תיקון: תש"ס, תשס"ג, תשס"ה) בחוק זה – "עובד זר" – עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה; "קבלן כוח אדם ומעסיק בפועל" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו1996-; "מתווך כח אדם" – מי שעיקר עיסוקו או מקצתו בתיווך עבודה; "מעביד" … המשך לקרוא חוק עובדים זרים התשנ"א 1991