חוק חופשה שנתית

ראשון: מבוא 1. פירושים (תיקון: תשס"ה2) בחוק זה – "החופשה" פירושו – חופשה שנתית המגיעה לעובד על פי חוק זה; "מפקח עבודה" פירושו – מפקח, כמשמעותו בפקודת מחלקת העבודה, 1943; "עובד בשכר" פירושו – עובד שגמול-עבודתו, כולו או חלקו, משתלם שלא על בסיס של חודש או תקופה ארוכה מזו; "קרן-חופשה" פירושה – קרן-חופשה ששר העבודה … המשך לקרוא חוק חופשה שנתית