מלאו טופס לחזרה

זכויות עובדים בטיפולי פוריות הריון ולידה

חוויית ההורות, בעודה אחת החוויות המספקות ביותר שיש, מחייבת שינויים בהתנהלות היום-יומית המשפיעים בין היתר גם על התפקוד בעבודה. מסיבה זו, קבע המחוקק זכויות וחובות באשר להתנהלות בעבודה משלב טיפולי פריון, דרך הריון, לידה ואימוץ ועד לתחילת ההורות.

בדיקות במהלך ההריון

לצורך שמירה על בריאות העובר, נאלצת האם לעבור בדיקות רפואיות רבות במהלך ההיריון, שכרוכות בהיעדרות ממקום העבודה. במידה והיא עובדת מעל 4 שעות ביום, היא זכאית לפי חוק עבודת נשים (ס' 7(ה)) להיעדרות לצורך בדיקות בהיקף של עד 40 שעות, עבורן תקבל תשלום מלא מהמעסיק. עובדת בהיקף משרה של פחות מ-4 שעות ביום זכאית לעד 20 שעות היעדרות לצורך בדיקות בתשלום. שעות אלו לא ינוכו מימי החופשה או המחלה שצברה העובדת.

מתי עלי להודיע למעסיק על ההריון?

עובדות בהריון מעדיפות בדרך כלל שלא לפרסם את דבר ההיריון בחודשים הראשונים אם בשל חשש מבעיות בהריון עצמו ואם בשל חשש למקומן בעבודה. מנגד, המעסיקים כמובן יעדיפו לדעת בשלב מוקדם ככל האפשר על הריונה של עובדת בכדי להתכונן לקראת חופשת הלידה שלה (הכשרת ומציאת מחליפ/ה). לפי חוק עבודת נשים (סעיף 10) עובדת הרה מחויבת לדווח על כך למעסיקה לכל המאוחר בתחילת החודש החמישי להריונה.

הגנה מפני פיטורים בהריון

עובדות רבות דוחות את הדיווח על ההיריון למעסיק ככל האפשר, בין היתר מחשש שהדבר יוביל לפיטוריהן, דווקא בתקופה בה קיים קושי גדול להתקבל לעבודה אחרת. חוק עבודת נשים מגן על עובדות שעבדו יותר משישה חודשים רצופים אצל מעסיקיהן מפני פיטורים. על פי החוק פיטורים של אישה שעבדה למעלה משישה חודשים אפשריים רק כאשר ניתן היתר מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת. כמו כן חוק עבודת נשים מגן על נשים גם במשך חופשת הלידה ושישים יום מתום חופשת הלידה.

פיטורין ללא היתר בזמן ההיריון יכולים לזכות את העובדת בפיצוי ללא הוכחת נזק של עד 50,000 ₪. כמו כן, בעבר נפסקו פיצויים בגין אובדן הכנסה, בגובה השכר שאמורה היתה העובדת לקבל מרגע הפיטורין עד חודשיים לאחר חופשת הלידה וכן את שווי דמי הלידה שהייתה מקבלת מהביטוח הלאומי לולא פוטרה. בנוסף, מעסיק שפיטר עובדת בהריון עלול למצוא עצמו אשם בפלילים ונענש במאסר של עד שישה חודשים.

עובדת שפוטרה בעודה הרה, בטרם הספיקה לצבור ותק של שישה חודשי עבודה, לא תוכל לתבוע מכוח חוק עבודת נשים, אך אם הריונה הוא הסיבה לפיטוריה, תוכל לתבוע בגין הפליה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בפסק דין ז'קלין יונאי סלים נ' גולד שופ בע"מ (תב"ע נו/3-2018 ) כי הפליה על רקע הריון מהווה הפליה אסורה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

הגנה על עובדים במהלך טיפולי פוריות

חוק עבודת נשים ותקנות עבודת נשים מעניקים זכויות מיוחדות לגברים ונשים במהלך טיפולי פוריות לקראת לידת ילדם הראשון או השני. החוק חל גם על מי שיש להם שני ילדים או יותר אך זהו ילדם הראשון או השני מבן זוגם הנוכחי. עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות במטרה להרות יעדרו על חשבון חופשת המחלה שלהם (כלומר, היעדרות נוספת על ימי המחלה שצברו תהיה ללא תשלום). זכאותם להיעדרות בתשלום, על חשבון ימי המחלה שלהם, כפופה להצגת אישור רפואי המוכיח שהטיפול מחייב זאת. כמו כן יש להודיע למעסיק מראש על ההיעדרות הצפויה.

גבר ואישה בטיפולי פוריות זכאים למספר שונה של ימי היעדרות עקב כך. עובד בטיפולי פוריות זכאי לעד 12 ימי היעדרות בתשלום בשנה. עובדת בטיפולי פוריות ששבוע עבודתה בן חמישה ימים, זכאית לעד ארבע סדרות טיפוליות בשנה (אורך כל סדרה טיפולית עד 16 ימים) ובסך הכל עד 64 ימי היעדרות בתשלום בשנה (ככל שצברה כמות מספקת של ימי מחלה). אישה שעובדת שישה ימים בשבוע זכאית לעד ארבע סדרות טיפוליות בשנה (באורך 20 ימים לסדרה) ובסה"כ עד 80 ימי היעדרות בתשלום.


בן זוגה של העוברת טיפולי פוריות זכאי להיעדר עד שישה ימים בשנה ממקום עבודתו לצורך ליווי בת זוגו לטיפולים, על חשבון ימי המחלה שלו, בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג).
כמו כן, עובדים שעבדו שישה חודשים ויותר אצל מעסיקם ועוברים טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני, בין אם נעדרו מעבודתם ובין אם לא, יהיו זכאים להגנה מפני פיטורים במהלך ימי ההיעדרות וב-150 הימים לאחר מכן. לא ניתן יהיה לפטרם אלא בהיתר של הממונה על עבודת נשים.

זכויות הורים מאמצים

לפי חוק עבודת נשים עובד או עובדת הנמצאים בהליכי אימוץ בין ארצי של ילד עד גיל 10 שנים זכאים להיעדר מעבודתם לצורך נסיעות לחו"ל עד 45 ימים שיחשבו לחופשה ללא תשלום. החוק אוסר על פיטורין של הורים בתהליכי אימוץ מרגע קבלת ההודעה על קבלת ילד ועד לקבלתו, לפרק זמן המקביל להריון.

דהיינו, בתשעת החודשים הראשונים לאחר ההודעה על קבלת הילד (בזמן ההמתנה להגעתו) מוגנים ההורים המאמצים מפיטורין. זמן איסור הפיטורין יכול להיות מוארך באימוץ בין ארצי במידה ונגרם עיכוב בהגעת הילד שאינו תלוי בהורים המאמצים.


הגנה דומה לא ניתנת בחוק עבודת נשים להורים המאמצים בתוך המדינה. הורים מאמצים (עצמאים או שכירים) זכאים לחופשה לרגל אימוץ, שתחל ביום קבלת הילד לאומנה למטרות אימוץ, במהלכה יהיו זכאים לדמי חופשה בדומה לדמי לידה. לא ניתן לדחות את תקופת החופשה. ניתן לבחור אם אחד מבני הזוג יהיה זכאי לתשלום עבור כל תקופת החופשה, או שיתחלפו ביניהם, בתנאי שתקופת החופשה של כל אחד מהם תימשך לפחות 21 ימים רצופים.

זכויות לאחר הפלה

לפי חוק עבודת נשים, אישה שעברה הפלה זכאית לשבעה ימי היעדרות בתשלום, שינוכו מימי המחלה שצברה. העובדת יכולה להאריך היעדרותה באישור רופא לעד שישה שבועות.
במהלך תקופת היעדרות זו מוגנת העובדת מפני פיטורין והיא לא יכולה להיחשב כתקופת הודעה מוקדמת לצורך פיטורין.

זכויות במהלך חופשת הלידה

אישה שהועסקה במקום עבודתה לפחות 12 חודשים טרם ילדה, זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, מתוכם היא יכולה לבחור להקדים את חופשת הלידה עד לשבעה שבועות לפני יום הלידה.
העובדת לא תהיה זכאית לתשלום בעת חופשת הלידה ממעסיקה אך תהיה זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 14 שבועות. 12 השבועות הנותרים יחשבו לחופשה ללא תשלום אך העובדת תמשיך לצבור זכויות סוציאליות וותק.


היולדת יכולה לבחור לקצר את חופשת לידתה אך בכל מקרה אין באפשרותה לקצרה לפחות מ-14 שבועות (בהם תקבל דמי לידה מהביטוח הלאומי). אם בוחרת העובדת לחזור לעבודה לפני תום 26 שבועות חופשתה, עליה להודיע למעסיקה לפחות שלושה שבועות מראש על כוונתה לחזור לעבודה, בכדי שהמעסיק יוכל להיערך לכך.
אישה שעבדה פחות מ-12 חודשים לפני הלידה, זכאית רק ל-14 השבועות בהם משולמים דמי הלידה (ולא ל-12 השבועות הנוספים בהם ניתן להאריך את חופשת הלידה).


גברים יכולים להחליף את בנות זוגם בחופשת  החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה, בתנאי שהאישה חזרה לעבודתה. במידה והאישה זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, זכאי בעלה למקסימום 14 שבועות חופשת לידה (בתנאי שעבד במקום העבודה שלו לפחות 12 חודשים טרם יציאתו לחופשת לידה). במידה והאישה זכאית ל-14 שבועות חופשת לידה בלבד, זכאי בעלה לכל היותר ל-8 שבועות חופשת לידה.

הגנה לאחר החזרה מחופשת הלידה

מעבר לאיסור הפיטורין ב-60 הימים הראשונים לאחר החזרה לעבודה, לעובדת ששבה מחופשת לידה זכויות נוספות. בארבעת החודשים מתום חופשת הלידה אסור להעסיק את העובדת בעבודת לילה(בין 22:00 ל- 06:00) או ביום המנוחה השבועי של האישה.

בנוסף, בחודשים אלו זכאית האישה ל-'שעת הנקה', כינוי לקיצור יום העבודה בשעה תוך תשלום מלא עבור יום העבודה (כלומר יש לשלם לעובדת עבור שעה זו למרות שהיא יוצאת מוקדם). שעה זו לא תנוכה מהחופשה הצבורה של העובדת. 'שעת ההנקה' אינה קשורה להנקה וגם עובדת שאינה מניקה זכאית לה. עבור עובדת שבחרה להאריך את חופשת הלידה שלה ליותר מ-14 שבועות, תקופת החופשה ללא תשלום תחפוף את תקופת זכאותה ל-'שעת ההנקה'.

לסיכום

חוק עבודת נשים נחקק במטרה לסייע לנשים וגברים המחליטים להביא ילד לעולם מתוך תפיסה שילודה היא מטרה חברתית שהמחוקק רוצה לקדם. אין ספק שהן החוק והן הנורמות בשוק העבודה עוד צריכות לעבור כברת דרך עד שנגיע למצב הרצוי, אך חשוב להכיר ולהיות מודעים לזכויות שכבר מגיעות לנו כחוק. 

שתפו:
[addtoany]

מבין ההמלצות של גוגל

מדריך לזכויות בטיפולי פריון, הריון, לידה ואימוץ
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן