מלאו טופס לחזרה

פיטורים בהריון

סעיף 9 לחוק עבודת נשים אוסר על מעביד לפטר עובדת העובדת שישה חודשים ויותר אצל מעסיקה כשהיא בהיריון, בחופשת לידה ולמשך שישים יום מתום חופשת הלידה.
אורכה של חופשת הלידה בישראל כ-26 שבועות עבור עובדת שעבדה 12 חודשים רצופים או יותר אצל אותו מעביד, ו- 14 שבועות לעובדת שעבדה פחות משנה. עובדת שמעוניינת לקצר את חופשת הלידה תוכל לעשות כן בהודעה למעסיקה.

פיטורי עובדת בהריון, בחופשה לידה או במשך שישים הימים שלאחר חופשת הלידה תותר רק באישורו של הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת. 

חשוב לציין כי האיסור על פיטורין בהריון חל ללא כל קשר לסיבת הפיטורין, כלומר, גם אם בוצעו פיטורי צמצום או נסגר המפעל יהיה על המעביד לקבל היתר מיוחד לפיטורין.

הידעת?

גם הרעה בתנאי ההעסקה בתקופת ההריון, או במשך שישים יום לאחר החזרה מחופשת הלידה הינה אסורה.

עובדת שעבדה פחות משישה חודשים, לא יחולו עליה הגנות חוק עבודת נשים אולם, חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה אוסר לפטר בשל אפליה על בסיס הריון. לכן אם סיבת הפיטורים הינה הריונה של העובדת הפיטורים יהיו מנוגדים לדין.

תנאים להגנת החוק מפני פיטורין בהריון

חוק עבודת נשים נמנה עם דיני העבודה הקוגנטיים ולכן גם אם תרצה לא תוכל העובדת לחתום על ויתור על ההגנות הניתנות על ידי חוק זה. ההגנה מפני פיטורין בהיריון לעובדת שעבדה שישה חודשים במקום העבודה היא גורפת וחלה על כל עובדת ללא קשר למעמדה בעבודה. 

התנאי שמתווה חוק עבודת נשים לוותק של שישה חודשים במקום העבודה קובע כי וותק זה יכול להיצבר בעבודה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, כך, גם בעת חילופי קבלני כוח אדם תוכל עובדת שעבדה ברצף אצל אותו משתמש להמשיך לצבור וותק.

גם בעת סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה אוסר אוסר החוק על פיטורים ומחייב את המעסיק לקבל היתר ממשרד התמ"ת. 

הידעת?

ההגנה מפני פיטורין בהריון חלה גם כאשר המעסיק לא ידע כי העובדת בהריון.
חובת ההודעה למעסיק על ההריון חלה על העובדת רק מחודש חמישי ואילך אלא אם מדובר במקום עבודה העשוי לסכן את בריאותה ואז קמה חובת ההודעה למעביד מיד. 

הליך קבלת אישור לפיטורין בהריון

מעסיק שמעוניין לפטר עובדת בהריון, חופשת לידה או שישים יום מתום החופשה אשר חלים עליה הגנות חוק עבודת נשים, יהיה עליו לקבל את אישור הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה ומוטלת עליו נטל ההוכחה כי הפיטורין נעשו ללא קשר להריון. 

לאחר פנייתו של המעסיק לבקשת פיטורין בהריון, תישלח לעובדת הודעה ממשרד העבודה ובה בקשת המעביד לפטרה. לאחר שליחת הבקשה יקבל המעסיק זימון לחקירה ולאחר מכן תקבל העובדת זימון. חקירה זו מבוצעת על ידי מפקח/ת מטעם הממונה על עבודת נשים ואלו יירשמו בפרוטוקול.

השר רשאי לתת היתר למעשה הפיטורים גם לאחר המעשה .
אם ניתן ההיתר תוכל העובדת לעתור למשרד העבודה והרווחה ולבקש שימוע מהממונה על עבודת נשים או לפנות לבית הדין לעבודה.

נושאים שדינם כדין פיטורין בהריון

  1. הרעה מוחשית בתנאי העבודה במהלך תקופת ההריון או במהלך שישים הימים שלאחר מכן אסורה על פי חוק עבודת נשים ומחייבת בדומה לפיטורים, קבלת היתר מיוחד מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת.
  2. פגיעה בהיקף משרתה של העובדת ההרה תיחשב הרעה מוחשית בתנאי עבודתה משום שהיא גורמת לפגיעה בהכנסתה.

קנס כספי בעקבות פיטורין בהריון

מעסיק שפיטר עובדת הרה גם בלא ידיעה אולם משנודע לו ממאן להשיבה לעבודתה, מבצע עבירה על החוק שעונשה קנס של 67,300 ש"ח, שנה מאסר וקנס נמשך של  1300 ש"ח לכל שבוע עד שתושב העובדת לעבודתה.

זכויות נוספות הניתנות לעובדת ההרה

בנוסף לאיסור על פיטורין בהריון, חוק עבודת נשים מציין זכויות נוספות המגיעות לעובדת ההרה.
מחודש חמישי ואילך לא תחוייב העובדת לעבוד עבודת לילה אם הודעה העובדת למעבידה בכתב על התנגדותה לכך.
עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר לצורך בדיקות הקשורות בהריון למשך 40 שעות. בשעות אלו ימשיך המעביד לשלם לה שכר.
עובדת המצויה במצב רפואי המסכן אותה או את העובר עשויה להיכנס לשמירה הריון. במהלך שמירת ההריון לא תזכה העובדת לדמי מחלה, אלא אם מצויין כך במפורש בחוזה העבודה או הסכם קיבוצי החל עליה. אם היעדרותה מהעבודה עולה על 30 יום תוכל לקבל קצבה מהביטוח הלאומי. 

חוק שיוויון הזדמנויות והגנה מפני פיטורין בהריון

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעביד להפלות בין עובדים או דורשי עבודה, בין השאר, על רקע מינם, היותם הורים, הריון או נטיה מינית. איסור זה עשוי להוות הגנה מפני פיטורי עובדת הרה גם אם טרם מלאו לה שישה חודשים. על אף שחוק זה אינו אוסר על פיטורי עובדת הרה, הוא עשוי להוות עילה להכרזה על הפיטורין כפיטורין שנעשו שלא כדין בתביעה בבית הדין לעבודה, אם תוכיח העובדת כי הפיטורין בוצעו מחמת אפלייה על רקע היותה בהריון.

התפטרות עובדת לשם טיפול בתינוק

עובדת שילדה וטרם מלאו לתינוקה תשעה חודשים רשאית להתפטר לשם טיפול בילדה ולקבל פיצויי פיטורין. חשוב להדגיש כי עליה לתת הודעה מוקדמת כחוק. ניתן לתת הודעה מוקדמת במהלך תקופת הלידה ולא קיימת חובה לשוב למקום העבודה לשם כך.

גם עובדת ששבה למקום עבודתה לאחר חופשת הלידה אולם החליטה להתפטר בטרם מלאו לילדה תשעה חודשים תוכל לעשות כן ולקבל פיצויים.

לנוסח מכתב התפטרות לשם טיפול בתינוק.

למשרדינו ניסיון רב בייצוג עובדות בהיבטים השונים של עבודת נשים בכלל ובפיטורין בהריון בפרט.

https://www.youtube.com/watch?v=B4Jk6n1_8zI&ab_channel=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA%27%2C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F

אם את בהריון ופגעו בזכויותיך מלאי את הטופס הבא ונציגינו יצרו עמך קשר בהקדם.

ליצירת קשר עם משרדנו ניתן להתקשר לטל' 073-2505300, או לחילופין לשלוח הודעה באתר בליווי פירוט של המקרה. 

פיטורים בהריון עקב סגירת העסק

פיטורי עובדת בהריון

בישראל ישנה שורה ארוכה של חוקים שמטרתם הגנה על זכויות עובדים. אחד מהם הוא חוק עבודת נשים, שנכנס לתוקף כבר ב-1954, ושבין השאר אוסר על פיטורי עובדת בהריון (לצד הזכות לחופשת לידה, ועוד). מצד שני אי אפשר להתעלם מזכותו של מעסיק לבחור מי יהיו עובדיו, ולכן נקבעו גם מקרים שבהם ניתן לפטר עובדת הרה. משרד עורכי דין אריק שלו ושות' סייע הן לנשים הרות שפוטרו שלא כדין והן למעסיקים שנדרשו להתמודד עם סוגיה רגישה זו למצות את הזכויות שלהם, ובהתאם צבר ניסיון רלוונטי נרחב.

באילו מקרים מותרים פיטורי עובדת בהריון?

* עובדת חדשה – אם הוותק של האישה ההרה במקום העבודה הנוכחי הוא פחות מ-6 חודשים, המעסיק רשאי לפטר אותה למרות היותה בהריון. חשוב להדגיש כי אם הודעת הפיטורין ניתנה לפני שהעובדת השלימה 6 חודשי עבודה אך נכנסה לתוקף כשהוותק שלה היה למעלה מחצי שנה – הפיטורין אינם חוקיים.

* אישור ממשרד הכלכלה – מעסיקים המעוניינים לפטר אישה הרה עם ותק של 6 חודשים ומעלה רשאים להגיש בקשה למשרד הכלכלה. הבקשה חייבת להיות מנומקת היטב, וחשוב להדגיש כי נדרשת עילה ממשית לפיטורין (ההריון עצמו לא יכול להוות סיבה להפסקת עבודה בשום מצב).

* סגירת עסק – כשהעסק נסגר וכל העובדים מפוטרים, ניתן לפטר גם נשים הרות.

פיטורין בהריון ללא ידיעת המעביד

החוק מייחס חומרה רבה לפיטורים של עובדת הרה שלא בנסיבות שצוינו בפסקה הקודמת. למעשה פיטורי עובדת בהריון ללא היתר מתאים מהווים עבירה פלילית, ועל כן מומלץ למעסיקים שלא לנקוט בצעד כזה מבלי שקיבלו ייעוץ משפטי מקצועי. עוד חשוב לציין כי לאישה הרה שפוטרה בניגוד לחוק ישנה הזכות להגיש תביעה לבית דין לעבודה – ולקבל בדרך זו הן את מלוא שכרה בתקופה שלאחר הפיטורין הלא חוקיים, הן את כל הזכויות הסוציאליות ובמקרים רבים גם פיצוי בגין עוגמת הנפש. משרד עו"ד אריק שלו מטפל בתיקי פיטורין בהריון ברגישות ובנחישות, על בסיס בקיאות מקצועית רחבת היקף ומתוך מודעות מלאה לאחריות הנדרשת במקרים אלה.

שתפו:
[addtoany]

מבין ההמלצות של גוגל

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן