מלאו טופס לחזרה

חוק הביטוח הלאומי

(נוסח משולב), התשנ"ה-1995

פרק א': פרשנות והוראות כלליות

1. הגדרות [1]

בחוק זה –

"בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32 בפקודת מס הכנסה

"המוסד" – המוסד לביטוח לאומי הפועל על פי חוק זה;

"המועצה" – מועצת המוסד האמורה בסעיף 8(ב);

"המינהלה" – מינהלת המוסד האמורה בסעיף 8(ב);

"השר" – שר העבודה והרווחה;

"ועדת העבודה והרווחה" – ועדת העבודה והרווחה של הכנסת;

"בית הדין לעבודה" – כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה;

"אשתו" – לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו;

"גיל הפרישה" – הגיל הקבוע לגבר ולאשה, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בלוח א'1;

"גמול פרישה" – גמול פרישה לפי הוראות סעיף 55 בחוק יישום תכנית ההתנתקות;

"גמלה" – כל טובת הנאה שהביטוח לפי חוק זה מעניק אותה, לרבות הטבה לפי הסכם שנערך לפי סעיף 9, הענקה לפי סעיף 387 וגמלה לפי פרק י"ב או פרק י"ג ולמעט גמול והחזר הוצאות המשולמים לפי סעיף 17א;

"דמי הסתגלות מיוחדים" – דמי הסתגלות לפי הוראות סעיף 51 בחוק יישום תכנית ההתנתקות;

"חברת מעטים" – כמשמעותה בסעיף 76 בפקודת מס הכנסה;

"חוק ביטוח בריאות" – חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

"חוק בין הדין לעבודה" – חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;

"חוק הבטחת הכנסה" – חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

"חוק האימוץ" – חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;

"חוק הגנת השכר" – חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;

"חוק המשטרה" – חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981;

"חוק הנוער" – חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971;

"חוק הנכים" – חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב);

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

"חוק העמותות" – חוק העמותות, התש"ם-1980;

"חוק השבות" – חוק השבות, התש"י-1950;

"חוק חופשה שנתית" – חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951;

"חוק חיילים משוחררים" – חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949;

"חוק יישום תכנית ההתנתקות" – חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005;

"חוק הכניסה לישראל" – חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

"חוק משפחות חיילים" – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

"חוק נכי המלחמה בנאצים" – חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

"חוק נכי רדיפות הנאצים" – חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957;

"חוק נפגעי פעולות איבה" – חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970;

"חוק עבודת נשים" – חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;

"חוק שירות בטחון" – חוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986;

"חוק שירות בתי הסוהר" – חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981;

"חוק שירות התעסוקה" – חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;

"חוק שירותי הכבאות" – חוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959;

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

"חוק תגמול לחייל" – חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, התשכ"ה-1965;

"ילד" – לרבות ילד חורג וילד מאומץ ולמעט נער ונערה נשואים;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת מדי חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מתנדב בשירות לאומי" – בת או בן המשרתים בהתנדבות בשירות לאומי כאמור בפסקה (3)(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238;

Social Security word cloud on white background

"הסכום הבסיסי" –

    (1) לענין הגמלאות המפורטות בפסקה זו – 7,050 שקלים חדשים; ואלה
        הגמלאות:

        (א) מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג';

        (ב) דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים,
            המשתלמים לפי הוראות סימנים ד', ה', וח' בפרק ה';

        (ג) דמי תאונה המשתלמים לפי הוראות פרק ו';

        (ד) קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט';

        (ה) מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;

        (ו) תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;

        (ז) מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;

        (ח) גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות
            סעיף 9;

    (2) לענין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' – 144
        שקלים חדשים;

    (3) לענין כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות (1) או (2) – 6,964 שקלים
        חדשים;

    הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן:

    (1) ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) – לפי שיעור עליית המדד
        שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני
        יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), בתוספת –

        (א) לענין גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' או לפי
            הוראות סימנים ג' וד' שבפרק י"א – שיעור עליית המדד שפורסם
            לאחרונה לפני יום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) לעומת המדד
            שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);

        (ב) לענין גמלה שאינה מנויה בפסקת משנה (א) – השיעור שבו עודכן
            השכר הממוצע או שבה עודכנה נקודת הקצבה בשנים 2004 ו-2005,
            לפי הענין, לפי סעיפים 37(ג)(1) ו-38(ב) בחוק ההסדרים במשק
            המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית
            לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002;

    (2) משנת 2007 ואילך – ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד
        שפורסם לאחרונה לפני אותו

שתפו:
[addtoany]

מבין ההמלצות של גוגל

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן